ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٣٣. یاران من دیسان نەوبەی زاریمەن
یاران من دیسان نەوبەی زاریمەن
نەوبەی ئێش سەخت دڵ ئەوگاریمەن
نەوبەی زایەلەی دڵەی مار گەزتەن
باوکەڕۆی وە گەرم ئەرواکەی خەستەن
دیسان من ڕۆڕۆی دومای خێڵمەن
واوەیلای دومای کۆچی لەیلمەن
ماچان یانەی جاف وە چاتۆڵ بیەن
کۆساران ڕەنگین گوڵان بەرشیەن
یە گشت نیشانەی لوای جافانەن
وەادەی سەفا و سەیر چەم کڵافانەن
نازاران مەیلی سەیرانشانەن
هەوای سەیرانگەی کوێستانشانەن
وادەی تماشای سەر کۆسارانەن
کاتی سەفا و سەیر چەم خومارانەن
گوڵان گشت ڕەنگین بوولبولان دڵشاد
ناڵەی قومرییان خەم مەدۆ وە یاد
چریکە و قاسپەی کەو نە پای کاوان
شاخە و بریقە و هاژەی شەتاوان
تەوق تەوق گوڵاڵان نەرگسان پۆل پۆل
ڕازنان چیا و سارا و دەشت و دۆڵ
سیاماڵ نشین گشت کەفتەن وە بار
مەگێڵوون پەی سەیر هەوار وە هەوار
چین نەوهاڵان پەرێ تەماشا
جە زۆسان هەوار مەکەروون حاشا
ئەو شۆخی بێگەرد نووری بیناییم
ئەو مایەی نیشات ئەو هیوا و شادیم
بێ خەوەر جە من دەردم کارییەن
سەیر و سەفای ئەو پەی من ڕازییەن
شەماڵ فیدات بام تۆ و باڵی تەیرت
تۆ و بۆی عەمبەرین تۆ و سروەی سەیرت
ئیمشەو هۆرێزە وەر جە سوب سەحەر
وێت عەبیرین کەر وە مێشک و عەمبەر
بشۆ وە دومای بەرکۆچی خێڵان
سەر دەلیلەی گەل ڕەمی ڕەوی لان
بزان قیبلەکەم وا لە کام شارێ
یا خۆ نۆهەوار کام سەر هەوارێ
واچە ئازیز گیان شای سۆسەن خاڵان
ڕەهوێلەی ڕەم کێش پۆلی نەوهاڵان
پێکیای پێکان عیشوە و غەمزەکەت
ئەوگاری باڵای شیرین تەرزەکەت
بەدبەخت و غەمگین سیاچارەکەت
قەیس لونگ وە کۆڵ چەم خومارەکەت
جە شوێن وارگەکەت کەفتەن خەستەی دەرد
بیمار، دڵ هوونین، گیان ئەوگار، ڕەنگ زەرد
ئەر بیو نەچین زوڵفەکەت تابێ
نەکیانی پەرێش ڕەهاییش نایێ
تکام یەن شەماڵ چون برای گیانی
چون دۆس دڵسۆز نەک وە گیانی
ڕەحمێ کەر وە ئێش ناڵەی دڵەکەم
ئیمشەو سا بشۆ وە لای گوڵەکەم

پەراوێز edit