ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
١٦. عوسمان فیدات بام
عوسمان فیدات بام...
عوسمان وە فیدای خاکی دەرگات بام
چون قۆچی قوربان قۆچی بەر پات بام
قوربانی خۆت و مەکان و جات بام
عوسمان من پەنام پەی دەوای ئەی دەرد
وە قاپیی خەیلێ مەردی مەیدان بەرد
ئێدەن وە دەرگات پەنام ئاوەردەن
ڕووی لاڵەم وە لای شا عوسمان کەردەن
لای خەیلێ مەردان من ئەی لاڵەم کەرد
----------
هەر چەن لاڵیام جە دەرگای مەردان
کەس نەکەرد پەرێم دەوای ئەی دەردان
وە خەجاڵەتێ ئامامۆ وە لات
چون هوونی کەفتم جە پای بارەگات
مەبۆ نەزانیم ئەم جار جەی بابە
پەی چێش ساحێو باب عالی جەنابە
دڵ زەلیل مەندەن وە ئەی زامەوە
بدەر نەجاتم جە ئەی دامەوە
ئیتر سا قوربان، تۆ وێت مەزانی
وێت حەکیم حاڵ، وێت حوکمڕانی
من یەن مەزانوون پەنا ئاوەردەم
پەنا وە دەرگای شا عوسمان کەردەم
مینە وەس کەرە تۆ لاڵە جە لام
هیچ کەس وە مەئیووس نەشیەن جە دەرگام
لاڵانەوە لە دەرگای «عوسمان بڕندە» بۆ چاوئێشە

پەراوێز edit