ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی وەرگێڕانی چوارێنەکانی خەیام
٨. زۆر بە پەلەپەل هێنامیە دونیا
زۆر بە پەلەپەل هێنامیە دونیا
لە غەیری حیرەت هیچم بۆ نەما
لەگەڵ یارەکەت کە چووی بەڕێوە
وەک تۆ کەسی تر خۆشی نەدیوە

پەراوێز edit