ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٧٤. حاجی دەستگیرت
حاجی دەستگیرت...
زات یار قەنبەر بۆ وە دەستگیرت
مەڵڵا وە غوڵام ڕەوشەن زەمیرت
یاڕەبی زۆر بۆ حونطە و شەعیرت
جەو بۆنە مەڵڵا نییەن جە ویرت
جەی کار و بازاڕ نییەن خەبیرت
زات شا عەلی ڕاست بارۆ تیرت
موشتاقم وە عەشق دیدەی مونیرت
غوڵام موخڵیس نییەن تەزویرت
هەزاران ڕەحمەت وە زات و شیرت
یەکجار بۆ خۆشەن مسک و عەبیرت
حاکم تەحقیق سەندەن تەقریرت
عەجەب حاجی گیان نییەن خەبیرت
جە خاو دیەنم شیرین تەسویرت
پەی مەعنای ئەی خەو چێشەن تەعبیرت
ئەی نەفس زۆردار کەردەن ئەسیرت
بواچە پەنەم فیکر و تەدبیرت
مەولا بوەخشۆ گونای کەبیرت
نە هیچ جامەیە نەکۆ فەقیرت
وەختەن بشاخنۆ شاخ نەفیرت
یاهەق گوشاد بۆ دیدەی بەسیرت
چەنەت ڕازییەن دەلیل و پیرت
فیرقەی مونکیران مەکەن تەحقیرت
فیکرت فراوان عەمیقەن بیرت
یاڕەب ئاوا بۆ شار کەشمیرت
پایەش بڵند بۆ تەخت و سەریرت
چەند مەرد دانا بۆ وە وەزیرت
جیفەی ئەی دونیا نەکۆ تەسخیرت
پشت مەوەست وە بەرگ لیبس حەریرت
سەرپۆشت ئاسمان خاک بۆ حەسیرت
پاڵشتت سەنگ بۆ خۆراک فەتیرت
هەزار ئافەرین پەی فیکر ژیرت
تەمام لذیذەن ماست و پەنیرت
نامە بۆ فەقێ حەمە حەیدەر

پەراوێز edit