ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
برا یارت بۆ...
زات ید الله دائیم یارت بۆ
زات فریاد ڕەس مەدەد کارت بۆ
دوڕ و جەواهیر جە عەمارت بۆ
دائیم شادی و زەوق خۆشی کارت بۆ
مەبۆ ئینتیزار ساڵ مارت بۆ
زیکر هەق دایم چە گفتارت بۆ
جە دیوان هەق ئیعتیبارت بۆ
هەزار چون بەندە خزمەت کارت بۆ
فەڕاش دەرگای کووچە و شارت بۆ
گرۆی گشت خاسان هام جەوارت بۆ
عیلم باتنی جە ئیخبارت بۆ
پەی دونیای فانی شین و زارت بۆ
چەمەڕای تەبیب دڵ بیمارت بۆ
عەقیدەی درووست قەول و قەرارت بۆ
سەنگ پەرچین خاک تۆی مەزارت بۆ
هەنی کافییەن ئەگەر عارت بۆ
گفتار لذیذ جە شومارت بۆ
نامداران خەجڵ کار زارت بۆ
مێوەی ڕەنگای ڕەنگ جە ثیمارت بۆ
داخڵ وە ئیجماع سەف زەوارت بۆ
زاتی... وە هۆشیارت بۆ
ئەر سەد چەنیمان قین و قارت بۆ
سیڕ نیگا داشتن جە ئسرارت بۆ
یاهەق ئەفزوونتەر شوعلەی نارت بۆ
وەعدە نەزدیکەن خەڵات یارت بۆ
مەڵڵا وە فیدای گەردەن لارت بۆ
ڕمووز خودا وە ئاشکارت بۆ
ساکن و سکووت جە گۆشە ماتم
کەلب کەمتەرین قاپی دەرگاتم
بۆ فەقێ حەمە حەیدەر

پەراوێز edit