ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٢٠٨. یارستان چونەن
یارستان چونەن...
بزاندێ ئەحواڵ ئەی دونیا چونەن
فیرقەی ئەهل هەق بەختش زەبوونەن
پەرگەندەی شاران گێژ گەردوونەن
بەدان سەرفراز ڕوبع مەسکوونەن
مێرد نێک دایم جگەر پڕ خونەن
گرۆی ئەغیاران جە شەبەیخوونەن
یاران خاڵیس گشت توونای توونەن
ئامانەن یا هەق یە چون مەزموونەن
خاسان گرفتار دەست مەلعوونەن
ئێدیش ئیرادەی حەیی بێچوونەن
جە ڕۆژ ئەزەڵ یاران مەغنوونەن
بنیاد بەدان وەبێ ستوونەن
ئاخر سەرەنجام یەکسەر نیگوونەن
ئەشعار مەڵڵا گشت حەرف ئاڵتوونەن
سەر وەسەر لایق سیم و ئاڵتوونەن
دەلیل حایرین لێش ڕەهنموونەن
کەشتی ئامادەی بەحر جەیحوونەن
فەرهاد ڕەنج بەردەی پای بێستوونەن
عاقیبەت دەوران لەیلێ و مەجنوونەن
تەمام اهل الله دوڕ مەرهوونەن
ئەملاک بەدان یەکسەر نیگوونەن
یە مەڵڵا واتەن دەروون مەحزوونەن
ئینتیزار وەخت ساڵ مەیموونەن
ئۆمێدمان ڕەجای یار شەرت بتوونەن
مەرد هەق سالم بێ کفر و کینەن
ئەر سەد ئەختیار عومرمان ئەفزوونەن
جەی دونیای فانی گشت سەرنیگوونەن

پەراوێز edit