ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٧٦. یاران دینداری
یاران دینداری...
وەیتەورە مەبۆ ڕەویەی دینداری
ئەشک دمووعم چەنۆ بی جاری
ساحێبمان بییەن لێمان بێزاری
غوڵام موخلیس نەفس غەدداری
دۆست بێگانە دوشمن وە یاری
وە دەست حرس و نەفس زەلیل و زاری
عەبد زەڕ خڕید هەم گەردن لاری
حەسەب حاڵ مەکەم چە بێقەراری
مەوت ئامادە بی پەی گردین شاری
ئامراز وەقت مەکەم وەغەم کۆساری
ئیحزارەن ڕۆحم پەی نۆشای ژاری
نەفس ئەممارە چون گورگ هاری
سوپای ئیمانش کەردەن قەلاری
نەفس موتمەئین کەردەن قەراری
چە ڕوبع مەسکوون وەنادیاری
بەرگ شاڵ بکەر قەدیم ئەتواری
فائیدە نەدارۆ لیبس کیباری
مەر زات حەیدەر ببۆ سواری
بەر ئارۆ چە بێخ ڕیشەی بەدکاری
وەرنە مەحاڵەن شەوق دڵداری
نەمەندەن وەعدەی هەند و هەزاری
خاسی قەتع بی بەد وە بسیاری
چە ڕووی ئەرز نییەن شەخسێ نامداری
فایدە نەدارۆ داد و هاواری
چەی وەخت نەمەندەن ڕای ئیعتیباری
کێ خەڵاس مەبۆ چەی ئینحیساری
بێ ڕاه مەندەنم نەی شەوگار تاری
دایم مەشغوڵم وەستەم کاری
وەسەن ئەی بەدبەخت مەردم ئازاری

پەراوێز edit