ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٧٤. یاران تەفریقەن
یاران تەفریقەن...
دائیما دۆستان جە یەک تەفریقەن
ئێدیش ئیرادەی حەیی حەقیقەن
زومڕەی سابیران کارشان تەعویقەن
اهل الله تەمام جە مەنجەنیقەن
جاگەی مونکیران باغچە و حەدیقەن

پەراوێز edit