ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٧٢. یاران بێزارم
یاران بێزارم...
چەی دونیای فانی خەیلێ بێزارم
گیرۆدەی گەرداب نەفس زۆردارم
جامەی مەجازی بی وە زینهارم
عاجز و مەحزوون زەلیل و زارم
هیچ کەسێ نییەن بدۆ دەست بارم
نەی خواب غەفڵەت کەرۆ بێدارم
پەی ڕەهنموونی دڵ ئینتیزارم
یاڕەب نەی جامە مەدەر ئازارم
ئەر ئازارم هەن بکەر تیمارم
مات و سەرگەردان تەعنەی ئەغیارم
چە کەردەی گەردوون فرێ غەمبارم
ئیمداد بکیانۆ شای مەدەد کارم
دڵشادم کەرۆ وەدین یارم
دائم المدام دڵ پڕ غوبارم
جەستەی ئەزیەت بار خەستەی بیمارم
شادی وە میسقال غەم وە خەروارم
هەر وەختێ زانای چە تۆی مەزارم
یاران یاوەران نەمەندەن چارم
غوسەی ئی جیهان ڕێزنان دەمارم
مونتەزیر وە لوتف پەروەردگارم
وە قاپی خالیق ئومێدەوارم
مێمان دونیا ئی ڕاگوزارم
مەست ڕۆی ئەلەست دیدە خومارم
گا گاهێ مەغدوور گاهێ غەدارم
گا گاهێ مەعسووم گا ستەمکارم
گا گاهێ مەعیوور گاهێ عەیارم
گا گاهێ بێ ناز گاهێ نازدارم
گا گاهێ تالب گاهێ مەتلووبم
گا گاهێ قاڵب گاهێ مەقلووبم
گا گاهێ زاکر گاهێ مەزکوورم
گا گاهێ شاکر گاهێ مەشکوورم
گا گاهێ داین گاهێ مەدیوونم
گا گاهێ دڵشاد گاهێ مەغموونم
گا گاهێ دافع گاهێ مەدفووعم
گا گاهێ قانع گاهێ مەقنووعم
گا گاهێ ئەمیر گاهێ مەئموورم
گا گاهێ عابر گاهێ مەعبوورم
گا گاهێ ساجد گاهێ مەسجوودم
مونتەزیر وە لوتف حەیی مەعبوودم
گا گاهێ هام یار گاهێ ئەغیارم
گاهێ داخڵ شەرت گا بێ ئەتوارم
خەیلێوەن حفظەن زمی بەیارم
مەعشووق نمەگۆ یاد و تیزکارم
مەراق وە دیدار سەمەن عوزارم
ئەحواڵ پەرێشان هەم کەفتە کارم
چە مەکیدی عەشق دڵ بێ قەرارم
مەراق وە جەماڵ پەری ڕوخسارم
ئەر سەد تەمامەن حەرف گفتارم
ناقص العقلم نییەن کردارم
خاسیم نەکەردەن بەد بییەن کارم
ئێستا پەشیمان خەجاڵەت بارم
یا رب العباد بشنەو هاوارم
وە ڕاگەی غەڵەت نەکەی ئیجبارم
چونکە وەیتەورە ئەز مەتڵەب کارم
پەی ڕای حەقیقەت هەم خڕیدارم
ئەر سەد نەی جامە گوناه بسارم
کەلب ئاستانەی دوڵ دوڵ سوارم

پەراوێز edit