ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٤٣. مەردمان نماز
مەردمان نماز...
گشتش باتڵەن ئی زکر و نماز
چە هەزار یەکێ هەن ساحێب ئیعجاز
تەکیە نشین بۆ مورشیدی مومتاز
تووتی دەروونم مەکەرۆ پەرواز
لازمەن کەرۆن وە سوخەن ئاغاز
تەرتیب کەم کیتاب وە سەد عیزز و ناز
ترسم بفرۆشەند بە نرخی یەک پیاز
پەی دانش دانان گرتەنم ئەراز
ئەمسالش نییەن چە مسر و شیراز
خەلاس نەویمان چەی ڕاه دراز
نەزدیکەن عالەم ببۆ ئینقراز
کەرکەس چون مەبۆ وە هامڕای شەهباز
چێش کەرۆن چە دەست ئی یار دەم ساز
هیلاک بیم وە دەست ئی نەفس گوراز
غەیر ئەز یەک کفن نیەنمان جیهاز
مەخلووقات مەشغوڵ وە حیلە و ئەنباز
حەدیس نامەسموع عالەم سەرفراز
مەردمان مەراق سەمتوور چەنی ساز
وەزو بدەی کەلام مەکەن ئیعتیراز
سمێڵ مەپاچان وە تێغ و میقراز
بە غەیر چە خودا کییەن سەبەب ساز
کافییەن مەڵڵا کۆتا بکەر ڕاز

پەراوێز edit