ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٣٦. بحمد اللە عەجایب نەوبەهارێ نیکهەت ئەفزا بوو
بِحَمْدِ الله عەجایب نەوبەهارێ نیکهەت ئەفزا بوو
لە باخی خانەدانێ غونچەیێکی تازە پەیدا بوو
محەممەد عارفی مەخدوومی زاتێکی حەسەن خوڵقی
لە بەحری مەعریفەتدا فی الحَقیقَة دوڕڕی یەکتا بوو
خیرەد بۆ ساڵی تەئریخی لە دایکبوونی ئەو فەرمووی:
لە جۆباری نجابت سرونازێ جلوەآرا بو

پەراوێز edit