ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
١٠٤. مشک و گا جووت و پڵەنگ کەروێشک و ماسی گەورە مار
مشک و گاجووت و پڵەنگ، کەروێشک و ماسی، گەورە مار
ئەسپ و مەڕ، مەیموون و مورغ و سەگ، بەرازی شفرە دار

پەراوێز edit