ئاڵەکۆک

سەیفولقوزات add_a_photo
سەیفولقوزات دیوانی سەیفولقوزات
٨. زیارەتم کرد کاغەزی کوردی
زیارەتم کرد کاغەزی کوردی
پڕ لە ئیلتیفات، ڕاستی و مەردی
پاکەتم هەڵگرت، شووشەی عەتری بوو
باڵی مەلایک، پەڕی پەری بوو
چوون لە دڵڕا هاتبوون مەعناکانی
زۆر شیرن و خۆش بوون کەلیمەکانی
کەلیمەکانی دوڕڕ و گەوهەر بوون
سەری شکستەی زولفی دڵبەر بوون
وەک زولفی دڵبەر بوون «لام»ەکانی
وەک سەری مەمکان بوون «میم»ەکانی
نوقتەی حەرفانی وەک خاڵەکانی
سەفحەی کاغەزی وەک سنگی پانی
ئەلف قامەتی تازەنەمامان
لە باغان بەناز دەکەن خەرامان
پرسیبووت «حەسەن» بێ تۆ چلۆنە؟
لە دووریت سووتا وەکوو کای کۆنە
«عەزیز»! ژیانم بێ تۆ مردنە
شوغڵم شەو و ڕۆژ ڕۆ- وای کوتنە
بەری فیراقت دەست و پێی بردووم
لە سەرمای دووریت لە ژیانم بوردووم
برنجی پیتە و بەڵمم بۆ چییە؟
لە جۆگەی لوتفت بڕشت یەک سییە!
سێڵاوی ئەشکم بەندی شکاندم
لەمپەر و بەندک، گوریسی پساندم
وێنجە و بەڵم و کا، گەلێک گرانە
کە لە تۆ دوورم، لەلام هەرزانە
خۆم بم بە قوربان دەست و قەڵەمت
یاخودا بەزیاد بێ لوتف و کەرەمت!

پەراوێز edit