ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٥٤. نە گۆشەی حوجرەی خەمدا دڵ مەلوول
نە گۆشەی حوجرەی خەمدا دڵ مەلوول
نیشتەبیم خەریک خەیاڵ مەئموول
مواتم هەنی ئەی دڵەی مەعلوول
داخۆ بۆ وە بۆی شادیش بۆ وسوول
مرادم مەحاڵ مزانام حوسوول
کەوکەبم تولووع کەردەبێ زوهوول
درەخت بەختم بەو ئەسڵ وە توول
ئەوسا بێ قەزا کەندەبێش ئوسوول
جە ناکا نامەی شۆخ زوڵف لوول
سەراسەر وەفا و مەیل ئەو مەدلوول
سایەش سایەسای هوما نا نە فەوق
فەرق دڵ ئەفسەر شاهی شار شەوق
چون نەفحەی جامەی شای میسر مەنزڵ
شنۆی بۆی مەعناش شیفا دا وە دڵ
چون چیهرەی دڵبەر نە سای سیاماڵ
نەتۆی سیا خەت نمانا جەماڵ
بەڵ مەدلوولش چوون ئاو حەیوانی
نە تۆی شیرین نەقش خەتت زوڵمانی
خورۆشا دەروون سێرش وەردەوە
دڵەی موردەی خەم زیندە کەردەوە
بەڵام ئاخ جەفا چەنی حەیاتم
مەخلووقەن جیا نیەن جە زاتم
وەرنە نۆشای ئاو حەیات نامەت
ڕەشحەی ڕۆح ئەفزای سەرنووک خامەت
مبی وە مایەی عومر خزر توور
عەیشم نیشاتم زینەگیم بەی جۆر
ئازیز نە سەر کەل سەربەرز وەفات
ستارەی تاڵەی خەستەی پڕ جەفات
مەحز لوتف تۆن تولووع کەردەوە
درەخت بەختم سێڵاو وەردەوە
وەرنە من وە کام مەرتەبەم یاوان؟
چەنی منت بۆ وەفای فراوان؟
قەسەم وە یاد کەی تا حوسن شێوەت
جیلوە نمابۆ نەی دڵەی لێوەت
گەرد بێ مەیلی نەدەری نە دڵ
نەیاوۆش سزای بەد عەهدی موشکوڵ
فەرمات پەی زاتم لازمەن وەفا
چون مولازەمەی زات تۆ وە جەفا
زات و سیفاتم فیدای وەفای تۆ
زاتت هەر ساتێ نەسەد سەفا بۆ
کەردەبێت تەعلیق سەفا و جەفای وێت
وە سەفا و جەفای جەفایی پەرێت
جەفا پەرێ من، سەفا پەرێ تۆ
زات پاک تۆ نە جەفا دوور بۆ!
دۆعای خەیر جە من تەلەب کەردە بی
زەنن ئەهلییەت وە من بەردەبی
حەق و موافیق حۆسن زەنن وێت
نەهەر ئافەتێ نەقسێش بۆ پەرێت!
نە دنیا و عوقبا نیگات بدارۆ!
لوتف و ڕەحمەتش پەرێت بوارۆ!
وەرنە چون منێ تاوان فراوان
کەی ڕجاش وە زات قودس حەق یاوان؟

پەراوێز edit