ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٥٠. مەفتوون واریس شۆر مەجنوونی
«مەفتوون» واریسی شۆری مەجنوونی
مەسکوونی گۆشەی بەیتی مەحزوونی
نمەز دەرد سەخت دڵ هۆشت بەردەن
یا بۆی باخچەی وەسڵ سەرشارت کەردەن؟
بێ خەبەر جە حاڵ دڵ بێ شیفاییت
بێ پەرسا جە دەرد دڵەی جەفاییت
مەر وە مولاقات دیدەی من و تۆ
شەرحی حاڵی من وەنەت مەعلووم بۆ
بۆ وە دیدەنم خەیلێ دردینم
بەڵ نەی دەم ئامات بدۆ تەسکینم
نامە بۆ مەفتوون

پەراوێز edit