ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
ئەخۆل دیوانی ئەخۆل
١٠٨. سا تۆش موغەننی تا سادەی سا دەی
سا، تۆش موغەننی تا سادەی سا، دەی
دەنگت هەڵبڕە بە حەیرانەوە
گاه بە پێکەنین... تاوێ بە ئۆخەی
ئەم دوو سێ بەیتەش بە گریانەوە... .

پەراوێز edit