ئاڵەکۆک

ناری add_a_photo
ناری دیوانی ناری
١٠٥. نانی بێ پێخۆر و قەسری شۆخ و بێ شۆخ و پەری
نانی بێ پێخۆر و قەسری شۆخ و بێ شۆخ و پەری
عیللەتی ناچارییە هەر دوو بە قەولی ئەنوەری
گوڵشەنی خاڵی لە بولبول جیلوەگاهی گوڵ نییە
جێگەیەکی بێ مەزەو تامە بە حەرفی عونسوری

پەراوێز edit