ئاڵەکۆک

خانای قوبادی add_a_photo
واتن شازادە شەیدای شۇر عەشق
نیشت وە تۊی کەشتی لوا پەی دیمەشق

وە تاج و تۊمار، جۇقەی شا قەسەم
ڕاستی هەر ئېنەن بۍ زېیاد و بۍ کەم

عادڵ شا ژ حەرف خاسەی غوڵامان
یەخەی کەیانی ئاوەرد وە دامان

سەر و سۇرەتش کۊیاوە ژ بەرد
هەرتا کە تاواش شین و زاریش کەرد

واتش ئەی فەرزەند شازادەی چینم
فیدای گېیانت بۊ گېیان شیرینم

----- وېت یارت بۊ
خواوەند ژ سەر نېگەهدارت بۊ

----- حوکام چینت
بابۊ وە سەرگەرد نۊش ئافەرینت

-----
-----

بچیم بزانیم شازادە چېش کەرد
وە ڕۇی دەریاوە چۇن تەشریفش بەرد

شازادە ئەو ڕۊ نیشت وە تۊی کەشتی
نەزاناش وە نەرد بەخت بەرگەشتی

کەشتی ڕاهی بی وە باد موراد
دە ڕۊز وېیارا بۍ کەم و زېیاد

ستارەی موریخ شانا باڵ و پەڕ
نەهەنگێ وە ئاب بەرئاما وە بەر

وېنەی کۊی پەڕاو یا چۇن بېستۇن
بەو تەور بوڵەند بی نە بەحر جەیحۇن

نەهەنگ چۇن کەشتی ئاوەرد وە نەزەر
ئاما وە تەعجیل چۇن باد سەڕسەڕ

شازادەی ماچین ژ خۊف نەهەنگ
دنیا ژ دیدەش بی وە شەوەزەنگ

وات بار ئیلاهی ئامان سەد ئامان
چېش کەرۇ چەنی ئەی کۊی بېسامان

نەجات دەهەندەی خەلیل ژ ئاتەش
ئەی کۊی بېسامان چۇنەن عەلاجەش

پادشای شاهان بېشنۊ و بېدەنگ
نیگارداری کەی کەشتی ژ نەهەنگ

دوعای شازادە نەوی موستەجاب
هیچ نەوی قەبۇڵ -----

داش وە کەشتی دا نەهەنگ سەر وە تاو
تەختە تەختە بی کەشتی وە سەر ئاو

گەنج و خەزانە و مەتای کەس نەدار
-----

خاسەی غوڵامان قامەت شەکەر نەی
-----

مرواری و مەرجان فیرۊزەی خۊشڕەنگ
ژ دلۍ دەریا بی ئامێتەی سەنگ

قاتر و ئوشتر ئەسپان تۇندخېز
غەرق بین وە دەریا شۇر شەڕئەنگېز

فەرش فەڕوەشان خەیمەی نیلی ڕەنگ
تەمامی غەرق بی نەی دنیای نەیڕەنگ

بەڵۍ وە مەیلان دەهەندەی داوەر
ژ ڕۇی یەک تەختە بەرچی دۇ نەفەر

ئەوەڵ شازادە فەرزەند عادڵ
دۇەم خان محەمەد وەزیر عاقڵ

ژ ڕۇی دەریاوە ئاو مەوەردشان
مەیاوا وە عەرش ئاه سەردشان

یاران گۊش دارن پەی گوفتەی قەدیم
من هەر وەی تەورە وە دیدەی خۆم دیم

هەرکەس بکەرۊ ناڕەزای بابۊش
بۊسەر پېش مەیۊن نەکەین فەرامۊش

-- سا بابۊ یەک کارێ کەردم
تا ڕۊز مەحشەر گرانەن دەردم

هەرکەس نەسیحەت من وە یادش بۊ
نەکەرۊن کارێ بۍ ڕەزای بابۊ

ئېم جار وە مەیلان ڕەبولعالەمین
بچیم وە سەر وەخت سوڵتان ماچین

----- ژ دۇر دی وە چەم
لاڵا ژ دەرگای دانای موعەزەم

تەختە چۇب کەم کەم وست وە کەنار
پارەی تەختە چۇب یاوا وە جەنگەڵ

-----
بەرئامان تەشریف وە جەنگەڵ بەردن

نیگا کەردشان وە سەر شاخ دار
سیب و شەفتاڵۇ ئەنجیر و ئەنار

ئالۇ گاو ئەنگۇر و ئەمرۊ
میوەی گۇناوگۇن فەراوان دارۊ

ژ لوتف بېچۇن کارساز کاران
ئاوېزان بېیەن جە شاخەی داران

شازادە و وەزیر کاردان عاقڵ
قەدرێ میوەجات کەردن تەناوڵ

قەدرێ ژ میوەی ڕەنگاوڕەنگ وەردن
ژ دلۍ جەنگەڵ گەشت و گېڵ کەردن

سێ ڕۊز وە نیشات وەی تەورە وېیەرد
ژ ڕەزای خوا تاک تەنیای فەرد

دیشان ژ ناگا ئاما جەوانێ
ئەو هەم گرفتار حۊری ڕەزوانێ

ئەو هەم گرفتار وە یار وېش بۍ
ساڵ و مانگ و ڕۊز، ئەی جەنگەڵ جێش بۍ

یاوا وەنەشان سەر فرۇد ئاوەرد
ئاداب و ئەدەب سوجدە و سەلام کەرد

واتش عەزیزان چۇن کەفتەن ڕاتان
وە بان دیدەم گەرد پاڵاتان

چ تەور ناوەردین تەشریف وە یانە
بفەرمان بچیم وە بەندەخانە

شازادە وەزیر خەیلێ خوشحاڵ بین
واتشان ئەحسەن هەزار ئافەرین

هۊرېزان وە پا لوان هەر سێشان
دەست هەم گرتن چۇن قەوم و خوېشان

یا کەم یا زېیاد قەدرێ ڕاکەردن
-----

----- پڕ نەقاش نەقاش
گشت جەدەولکاری ژ سەر تا وە پاش

عەرس مەعجەری تەمام زەڕکاری
ژ تەرهش نەداشت هیچ شەهریاری

نە قەیسەر ڕۆم، نە خاقان چین
نەداشتن وېنەی ئەو قەسر زەڕین

فەرش فەڕوشات زیبای زەڕئەندۇز
مەردەنگی لالەی شەمع سەر پیسۇز

قاپ قاچاخان مەجمەی دیوانی
پېیاڵە و بوشقاب چینیی خاقانی

خولاسە ئەسپاب چینی وە سەد ڕەنگ
مەدرەوشا جۊرجۊر چۇن دانەی فەرەنگ

پڕ بی ژ دلۍ قەسر زەڕنیگار
شازادە و وەزیر حەیران بین وە کار

ژ رۇی مەسنەدان بگرتن قەرار
-- تەوازوع کەردش بېشمار

وەزیر کاردان فەهمیدەی گوزین
پەرسا ژ حەمید وە لەفز شیرین

وات واچە پەرێم تۊ چ کارەنی
وە تەنیا نە تۊی ئەی تالارەنی

واتش ڕاز من بېحەد و شمارەن
بەختم سېیاهەن چارەم ناچارەن

ئێوە بواچین حاڵات وېتان
ئەوسا شەرح وېم ماچۇ پەرێتان

مەعلۇمەن --
مەخلۇق وڵات کام سەر دېیاری

ژ دەریا چۇن بی؟ چۇن کەردین گوزەر؟
بواچین حاڵات وېتان سەرانسەر

-----
-----

بە عەزم دیمەشق نەهانیی عادڵ
تەی کەردیم ڕاهان مەنزڵ بە مەنزڵ

تەیی مەراحېل مەنزڵ تەی کەردیم
تەشریف وە لەب دەریا ئاوەردیم

لوایم وە کەشتی ڕاهی بیم ڕەوان
کەشتی وە دەریا تەعجیل وە دەوان

ژ کەچیی ئېقباڵ ژ بەخت بەرگەشت
نەهەنگێ ژ ئاب سەر ئاوەرد وە دەشت

نەهەنگ پەرێما ئاوەرد پەلامار
--- غەزەب وە تەعجیل و تار

سەر دا ژ کەشتی وە تەقدیر هەق
کەشتی داغان بی، بی وە هەزار شەق

تەختە تەختە بی کەشتی ژ ڕۇی ئاب
تەمام گەنج و ماڵ غەرق بی نە غەرقاب

چۇنکێ ڕەزاش بۍ ئەی کەرەمدارە
ئامامان وە دەست یەک تەختە پارە

وە مەیلان وېش تاک تەنیای فەرد
وەی تەختە چۇبی ئېمە ئاو ئاوەرد

ئیسا چۇن مورغان بۍ ئاشېیانە
مەنایم خەجڵ جە ئەی مەکانە

ئېدەن شەرح حاڵ واتیم پەرێت
ئەم جار تۊ واچە شەرح حاڵ وېت

وەزیر وات ژ خەڵق وڵات ---
-----

ئەی شازادەی نەسڵ عادڵ شای چینەن
-----

شازادە سوڵتان ئیبراهیم نامەن
-----

بەندە ژ خزمەت بابۊش وەزیرم
-----

نامم خان محەمەد وەزیر عادڵ
ئیسا نەی جەنگەڵ مەندەبیم خەجڵ

یەک ڕۊز نە تەقدیر ئەی چەرخە پیرە
ئەی زاڵ زەڕهان هەرگیز نەمیرە

ئەی ساحېب چەرخ تەمام پڕ نەقشە
ئەی کوهنە دەیر دڵداری بەخشە

ئەی چادر کەبۇد بۍ چڵ و سوینە
ئەی دۇن دەوران کەس نەزان چوینە

ئەی ئاگای دەردان ژ بان سەرە
ئەی شادی تاسەر وە کەس نەدەرە

ئەی ژ دەنگ پای موور خەبەردارە
ئەی قەرار دادەی لەیل و نەهارە

ئەی گېیانکېش گېیان جانداران سینە
ئەی کونفەیەکون هیچ کەس نەوزینە

مەرد توجارێ ژ شار دیمەشق
دېوانەی دەیری شەیدای شۇر عەشق

ژ تەقدیر چەرخ بینای بېهتەرین
توجار دیمەشق ڕاگەش کەفت وە چین

تەسویر سۇرەت دوخت جەهانگیر
ئاوەرد وە خدمەت شازادەی دەلیر

نیگای سۇرەت کەرد شازادە لاڵپۊش
ژ عەشق دوڵبەر کېشا یەک خرۊش

تا کە ئېن شنەفت ژ واتەی وەزیر
ئەسرین دیدەش ئاما سەرازیر

وەقت ئېسم یار شازادە شنەفت
بڵېسەی دەرۇن چۇن ئاگر و نەفت

ڕېزنا ئەسرین جە هېجر یارش
پەی یار دڵسۊز شیرین گوفتارش

کولیاوە زامان زام خەتەرش
دۇدێ دېوېیا ژ کەلـلەی سەرش

واتش ئەی وەزیر فەرخوندەی سالار
خەم گشت عاڵەم وە من بېیەن بار

من چۇن پەروانە پەرێ شەوق شەم
ژ هېجران یار مەسۊزۊ جەستەم

خەبەر نەداری ژ ئاه سەردم
ژ عەرش وېیەردەن ناڵەی نەبەردم

چەنی بادەقۇش شەوان تا وە ڕۊ
سەدای زایەڵەی زاریی من مەیۊ

شین و شیوەنم نە شەب و ڕۊزەن
تەمام نە هېجران عەشق جانسۊزەن

جەهانسۊز کناچەی ئەسکەندەر شاهەن
جە منیش وېنەی دۇ هەفتە ماهەن

شەوم هەر ڕۊزەن ڕۊزم هەر شەوەن
ئەی قەسر و تەلار هەم ماڵ ئەوەن

گەنج فەراوان مەتای بېشمار
کېیانا پەرێم سازنام ئەی تەلار

گرفتار عەشق ئەو دیدە مەستم
هەفت ساڵەن ژەی قەسر من چۊڵپەرستم

حەمید مەلا مەوانان نامم
گرفتار ئەشق ئەو جەمین جامم

ژ ئەی جەزیرە موڵک مۊقېیا
هەر ژ تەنیایی زەهرەم تۊقېیا

مەر وەقتێ موراد بەندەبۊ حاسڵ
پەی ئەسکەندەر شا مەرگێ بۊ نازڵ

وەرنە تا قېیام گیرۊدەی دەردم
باقی وەسەلام ها مەعلۇم کەردم

ژەی دەم شازادە زەدەی عەشق یار
واتش ئەی حەمید وە شەرت و ئېقرار

ئەرنۊش ئافەرین ئاوەردم وە دەست
شاد بیم وە دیدار شۊخ دیدە مەست

بەو کەس قەرار دان چەرخ شەب و ڕۊز
شادت مەکەرم شەوق جەهانسۊز

حەمید وات بەستم کەمەر وە ئېخلاس
وە زات ئەقدەس بەرز بی (تەناف) قېیاس

خزمەتکارەنان غوڵامان دەستۇر
عەبد دوڕ نە گۊش حازر وە حوزۇر

تا بەرشۊ ژ تەن گېیان شیرینم
عەبد زەڕخەرید شازادەی چینم

دارۊم چەند ئەسپان خاسکەی توندڕەو
توند و تېز هەڵمەت چۇن شەهاب شەو

چۇن ئاهۇی چۊڵگەرد خاسەی دېیاری
نېیەن ژ سەر کار هیچ شەهریاری

دانە و جەواهېر مەتای کەس نەدار
بار کەریم ئەسپان ڕەوەند ڕەهوار

ژ دانەی زمڕۇد ئەڵماس و یاقۇت
بارگیری بکەیم موحکەم و مەزبۇت

وە عەون بۍ چۇن جەهان ئافەرین
بشیم وە دیمەشق پەی نۊش ئافەرین

شازادە کە ئېن شنەفت ژ حەمید
ڕەخشەندە بی بە وېنەی خورشید

خەم و پەژاران بەرکەردش نە دڵ
شاد بی شکۊفا چۇن شکۊفەی گوڵ

واتش وە حەمید ئەی برای گېیانی
مەرحەبا ژ تۊ عالی مەکانی

برادەر بوزۊرگ شاری چینمی
ئەگەر من مردم جانشینمی

وەلایات چین وە تۊ مەسپارم
هەر تۊنی ساحېب تاج و تۊمارم

تا ڕۊز مەردەن تاج سەرمی
ژ من بوزۊرگتەر برادەرمی

یە شەرت ئېقرار کەردم چەنی تۊ
من وە دیمەشق بەر وە هەر نەهوێ بۊ

حەمید ئېن شنەفت هۊرېزا وە پا
گېرتش تەدارەک پەی لوان ڕا

خورجینان ئاوەرد پەڕکەرد ژ گەوهەر
بارکەرد نە ئەسپان ڕەوەند ڕەهوەر

مەرکەبان سازان وە زین زەڕین
خوسۇسەن پەرێ سوڵتان ماچین

شازادە چۇن شېر شۇر عەشق وە سەر
پۊشا بە ئەندام ئەسڵەحەی --

وانا ئېسم زات بینای بېهتەرین
پا دا وە ڕیکاب سوار بی وە زین

بەو ئەسپ چینی وېنەی ئاهۇی بەڕ
توند و تېز هەڵمەت جەهان ---

وە زین زەڕین ئاڵای دڵپەزیر
یەکێ پەرێ وېش یەکێ پەی وەزیر

ژ قەسر زەڕکار بەر ئامان وە بەر
حەمید کلید کەرد هەر هەفت قاپ دەر

موحکەم کەرد قاپیی دەروازەی حەسار
پا دان وە ڕیکاب وە زین بین سەوار

مەدەد ژ مەعبۇد کەردشان تەڵەب
پەی شار دیمەشق مەهمیز دان مەرکەب
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit