ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٦٦. ڕۆیێ کوفر دیم ڕووی ئیمان مەگێرت
ڕۆیێ کوفر دیم، ڕووی ئیمان مەگێرت
دڵ جە دین بەرشی، دینی تەرسا گێرت
پشت کەرد نە مەزهەب، عالمانی دین
ڕوو نە بتخانە زوننار بەست یەقین
ناقووس گێرت بە دەست، سازی گەبریی ژەند
ئیمان دا بە کوفر، دینی تەرسا سەند
واتم هەی دڵە بێ پەروا جە گشت
کێ جە دین بەرشی، ڕوو کەرد نە کەنشت
گێرتەنت بە دەست سازی نەسرانی
هەر سوب سوجدەی بت بە ناقووس وانی
دڵ وات بە کەسێ دانا بە گشتەن
بەرشیم جە دینت ڕوو نە کەنشتەن
هەر سەحەر نۆشای بادەی سافی مەست
حەڵقەی زوڵفی دۆس زوننار بەستەن قەست
خاستەر جە سوجدەی ڕیا بەردەتەن
ڕەنجی سەد ساڵەی جێ نەوەردەتەن

پەراوێز edit