ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٣٤. چراغم جە لات
چراغم جە لات...
دڵ مەیل کەرد جەستەش بمانۆ جە لات
دەروون ڕاش نەدا، نەبێش دەسەڵات
بی بە هوونی چەم، ڕێزا، کەفت نە پات
هەر قەترە هوونش جە دیدە جیان
پەرێ داخ و دەرد، سەرتاپا سیان
شەرتەن بپەرسی چێشەن حاڵشان
چێشەن سیابەرگ، چوون زوخاڵشان
ئەوسا مەزانی دڵ جەفاکێشان
حاڵی دەرد و داخ مەپەرسی لێشان

پەراوێز edit