ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٢٠. چراغ یانی چێش
چراغ یانی چێش...
ئی چەم ئێشانە پەی تۆ یانی چێش؟
دیدەی من خاسەن پەرێ ئێش و نێش
ئێشی دیدەی تۆ بەیۆ بشۆ تێش
دیدەی من خاسەن پەرێ ئێشیان
پەردەی لێڵاوی پێدا کێشیان
باجەتی ڕەسوول دیدەی تۆ نێشۆ
ئەخی جبرەئیل، باڵ سەرت کێشۆ
دیدەی تۆ نەیشۆ پڕ بادەی کەیفەن
دیدەی من بێشۆ کێ ماچۆ حەیفەن

پەراوێز edit