ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٠٠. چراغ سیای تۆ
چراغ سیای تۆ...
بە هەردوو دیدەی مەستی سیای تۆ
بە نیم نیگای ناز ناکاو دیای تۆ
بە زوڵفی حەبەش پەشێویای تۆ
بە تاقی ئەبرۆی قەڵەم کێشی تۆ
بە موژەی ناواک ژار ئاوێژی تۆ
بە ڕێزەی ڕازان شەکەرینی تۆ
بە نافی ئاهووی عەنبەرینی تۆ
بە باڵای چوون سەوڵ خەرامانی تۆ
بە جەور و جەفای بێ سامانی تۆ
یە گشت سەوگەند بان جەمین وێنەی جام
دووریی تۆ کەردەن خەو وەنەم حەرام

پەراوێز edit