ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٧٢. نەووەهار سیان
نەووەهار سیان...
ئیمساڵ وە دیدەم، نەووەهار سیان
نووری بینایی جە دیدەم جیان
بە هیچ ڕەنگێدا مەتاوو دیان
من هەر یەند مەگنۆم، چەم بە دینی گوڵ
چوون خونچەی نەوخێز لەت لەت مەبۆ دڵ
هەر گوڵ نەشتەرێ، هەر سۆسەن خارێ
هەر چەمەن زیندان، هەر شەتاو مارێ
وە بەختم بدیە، چە تەور شێویان
سوپای مەینەتان، وەنەم دێویان

پەراوێز edit