ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٨. سەری زولفاتە ب کوللابی دوعا
سەری زولفاتە ب کوللابی دوعا
هاتە دەستی مە ب جەللابی دوعا
سوفی یی خەلوەنشین بێنە سجود
هەردو برهێن تەنە میحرابی دوعا
عەرزی کی دێ بکرم سورەتی حال
کو تویی قیبلەیی ئەربابی دوعا
ژدوعائی قەدەحەک دەر دەستە
هەر سەحەر مەستی مەیی نابی دوعا
گولی ئیقبال ژگولزاری قەبول
مەچنی بو دشەکەر خابی دوعا
بەردو برهێن تە ب ئیخلاس و یەقین
مەدبر سەجدە ب ئادابی دوعا
ژدلەک سافی تو میحراب ببین
سەجدەیەک لازمە دەربابی دوعا
مە ددل عوروەتی وثقایە بدەست
ژ سەنایاتە سەر ئەلقابی دوعا
ژ ئەزەل یەک جیهەتی دایە مەلێ
هەرمە ئیخلاسە ژ ئەسبابی دوعا

پەراوێز edit