ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٢٠. عەرعەر خەراما بقەددو قامەت
عەرعەر خەراما بقەددو قامەت
یەک بوسە دامە بصەد قیامەت
یەک بوسە بەخشی ئەووەل بئیحسان
ئاخیر لمن کر جورم و غەرامەت
ژ ژەنگ و زەرقێ تادل بشۆتن
جاما صەدەف بین رەندو کەرامەت
ژهەردو چەشمێن تەی مەست و خونریز
نورا دو چەشمان کێ دی سەلامەت؟
لدەردو ئێشان پەیکان و نێشان
مە ژهەردو چەشمان کفشن عەلامەت
ریسوایی عیشقێ تەنها نە ئەز بوم
کەس دی زەمانان حوب بێ مەلامەت؟
دو سەجدە فەرزن فی الحال ببین بەر
دەما خویابن ئەو قەددو قامەت
دا عەیبی رەندان نەکی بەبادی
(نفوس قوم بها تسامت)
(مەلا) لعمری بی فەیدە بوری
کیشا بزور ئان قەهرو نەدامەت
گران ناز

پەراوێز edit