ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
١١٨. صەنەما سوڕ ژصەمەد نەیشەکەرا لەب ژنەبات
صەنەما سوڕ ژصەمەد نەیشەکەرا لەب ژنەبات
(احسن‌الله تبارک) ژسورا وێ صەنەمێ
ئەنوەرا رەنگ فریشتە بەشەرا حور سرشت
یا ژمیسکی خوتەنێ خال‌و خەط‌و کاکول‌و قشت
گەر خوە نیشان سەقەری دەت دگرت حوری بەهیشت
کەعبەیا تێ نەبت ئەو پوتکە دەیەو دێرو کەنیشت
کو نەصیب دا ژئەزەل حەق ژمەرا عیشق نویشت
فەیدە ناکن لمە ئیسم‌و نەطەلسم‌و نە نویشت
ظاهیری‌دا مە عەذابەک وەکو باطین ڤە بەهیشت
صوهتنێ دا بە هەناڤان‌و جەگەر تێک بریشت
قەصدی وەصلێ مە بجان کر کو ڤەدایین‌و نەهیشت
دەست نەهلین ژطەلەب گەرمە درێ چت سەرو تشت
پشت نادەین دوهەزار خەنجەرو تیرو رم‌و خشت
مەسەری داینە رێ‌ئو بخودێ بەستی‌یە پشت
ئەوە من روح‌و حەیات‌و ئەوە من قیبلەیی ذات
صەنەما سور ژصەمەد نەی شەکەرا لەب ژنەبات
(احسن‌الله تبارک) ژسورا وێ صەنەمێ

زەری‌یا دیم دوڕو لەب شەکەرا عیشوە پەری
یا ژسەر تا بقەدەم تێک ژعەیبانە بەری
ژسەراپەردەیی لاهوت بصەد شیوە گەری
بێتەبەر عەینی شهودێ دلیباسی بەشەری
(حاش‌لله) تو کسان دی‌بتن ئەڤ رەنگ زەری
دایە بەر قەندو نەباتێ ژدو لەعلێن شەکەری
بێ، تو یا لەب‌شەکەری یاتو نەباتا بەتەری (یان، تەبەری)
الله الله چتەجەللایە ژسیررا قەدەری
حاجیان سیلسیلە بەستینە لدۆرا قەمەری
دۆری بەیتێ ژصەفا تێنە سەمایا سەحەری
بێ‌مرووەت کودو میران ژسوری مەی دسەری
نهیلن چینە طەوافێ‌و زیارەت حەجەری
زەمزەم‌و غولغولەوو عومرەو عیدو عەرەفات
صەنەما سور ژصەمەد نەی شەکەرا لەب ژنەبات
(احسن‌الله تبارک) ژسورا وێ صەنەمێ

من بدل صورەتی جان‌دی ژبتان ئەو بتەنێ
ئەو تنێ سەروی رەوان دی ژظەریفێن چەمەنێ
سوسن‌و سونبول‌و گول چەرخە لدۆرا سەمەنێ
خەمری‌یان حەلقەئو چین دانە ژمیسکا خوتەنێ
سەر ددن چەشمەیی حەیوان‌و بزەمزەم درەنێ
لێ چشیرانی‌یە (الله) تەژوی کەفت‌و چەنی
ئەز دبێم بەدرە بدیم لێ دکەتن گوفت‌و کەنێ
یا یەقین روژە لشەرقێ‌و شەفەق دانە دنێ
غەلەطم روحی قودوس هاتی‌یە نیڤ وێ بەدەنێ
دکەت ئیحیای مەواتان لسورۆ رەفت‌و چونێ
تەنهن باوەرو ئیمان نەظەرێ دێ‌و بنێ
چتەجەللایە بوێ قیبلە مەلەک رو ددەنێ
ئازەری گەر بدیا هور دکرن لات‌و مەنات
صەنەما سور ژصەمەد نەی شەکەرا لەب ژنەبات
(احسن‌الله تبارک) ژسورا وێ صەنەمێ

نیرگزا مەست‌و شیرین‌و گول‌و نەسرینە ژرەنگ
شەکەرو لوئلوی مونشورو بدل ئاهەن‌و سەنگ
مە ژبەر ضەربی ئەڤینێ بوە دل پێت‌و پەرەنگ
لەومە شەب تا بسەحەر نالەیە وەک مەغنی‌و چەنگ
دامە صەد رەنگ عەذابێ‌و نەهات دەر ژمە دەنگ
هەستی‌یان گرتی‌یە ناصۆرو مەژیدا هەیە ژەنگ
لەو نەهشیارو خومارین مە نە خواری مەی‌و بەنگ
لمە ئیرۆ دو کەمانداری حەبەش هاتنە جەنگ
تینە قەتلا مە ددەستان دوسیە قەوسی ژیەنگ
درەشێنن مەوتێن‌مە دوهەزار تیرو خەدەنگ
جەگەری کون دکن‌و تێ دبەین میثلی تفەنگ
میثلی وی کافرو ظالم قەدیەن کەس دفەرەنگ
نازک‌و خوب‌و شەکەر خەندەئو شیرین حەرەکات
صەنەما سور ژصەمەد نەی شەکەرا لەب ژنەبات
(احسن‌الله تبارک) ژسورا وێ صەنەمێ

دریا دوست مەلا یەک جیهەت‌و سادە دلین
مە حەتا جان هەیە حاشا ژطەلەب دەست بهلین
یا درێ سەر بدرین یا بمرادێ وەصلین
مە چپەروای رمین بەر وەشی شیرین قزلین
تا ئەبەد مەست‌و هیلاکێن ژشەرابا ئەزەلین
ژجەفاو ستەماوی ژجەگەر پوڕ دکولین
پەردەیا گوشە قەصەب لێ تو ژسەردیمێ هلین
کو دشەرقێ مەهو خورشید ژشەوقی بطلین
لەو ژسوڕ سورمە ددیرین‌و نەموحتاجی کلین
مەست دنیڤ توڕو لەفان مار لسەلوێ فەتلین
سورمە دارین ژسوری مەست ژقودرەت کەملین
مە ژغەفلەت دوژها دین‌و ژسەهمێ خەجلین
عیشوەگەر شیوەنومایا مەژوی روح‌و حەیات
صەنەما سور ژصەمەد نەی شەکەرا لەب ژنەبات
(احسن‌الله تبارک) ژسورا وێ صەنەمێ
«فرشتەی بەشەری»
دیوانی عارفی ربانی، شێخ احمدی جزیری مشهوربه: مەلای‌جزیری «هەژار» شەرحی لێ کردوە؛ انتشارات سروش، چاپ اول، تهران - ١٣٦١، لاپەڕەی ٦١٨-٦٢٣

پەراوێز edit