ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٢٨. بێ تۆ مەهیبە گریەم وەک ڕەعدی نەوبەهاران
بێ تۆ مەهیبە گریەم وەک ڕەعدی نەوبەهاران
پەیوەستە دێ بە ڕووما ئەشکم بە میسلی باران
نابێ بکەم بەبێ تۆ سوحبەت لەگەڵ چ دڵبەر
ئارێ مەقامی وەرعە پەرهێزی تۆبەکاران
ناکاتە دەر لە خاتر سەد کۆششی ئەرەستوو
غەیرەز ویسالی یاران ئەندووهی بێقەراران
ئیستادە و خەجاڵەت گەردەنکەچ و تەریقم
جانا بە چاوی توندی مەڕوانە شەرمەساران
شام و سەحەر وەکوو خاک پاماڵی پایی خەڵقم
از بس بە یادی لوتفت کەوتم لە ڕەهگوزاران
سەدبار ئەگەر لە گوڵشەن گوڵ چەتری زەڕ لەسەر نێ
دڵ، تەنگە، غونچەئاسا، بێ ڕوویی گوڵعوزاران
شێواوە دڵ لە هیجرا ناگاتە شامی زوڵفت
پەیوەستە ئینتزارە وەک چاوی ڕووزەداران
بێهوودەیە لە گوڵزار ئەفغانی بولبولی زار
ناگاتە گۆشی یاران ئەندووهی بێقەراران
سالم لەبی بە سالم ناگاتە ڕوویی دڵبەر
جەمعن بە دەوری گەنجا هەر سوو سیاهماران

پەراوێز edit