ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٤٦. مەیلی تیباع و دڵ بە جنوونە و بە هارییە
مەیلی تیباع و دڵ بە جنوونە و بە هارییە
نەشئەی نەسیمی سوبحدەمی نەوبەهارییە
بەم زارییە کە ئاتەشی بەردایە جەرگی گوڵ
بولبول، مەگەر زووبانەیی دڵیە لە زارییە

پەراوێز edit