ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٣٩. بە بێ بەزمی حزووری تۆ حەرامم کردووە بادە
بە بێ بەزمی حزووری تۆ حەرامم کردووە بادە
نە وەک بشکێ بە نەشئەی مەی خوماری دەردی بێ تۆیی
لە میحنەت خانەکەی مندا، بە بێ تۆ هەر براڕۆیە
کە جارێ ئێوە ناپرسن لە من بۆچی براڕۆیی!

پەراوێز edit