ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٣٠. جەنابی موفتی ئەفەندی ڕشێنەیەک باران
جەنابی موفتی ئەفەندی! ڕشێنەیەک باران
لە دڵتی ششتەوە نەقشی مەحەببەتی یاران
خەیاڵی ئێوە بە لێشاوی توند و تیژی سروشک
نەچۆتەوە لە عەقیقی دڵی وەفاداران

پەراوێز edit