ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٢٦. ئەربابی غینا ئەوەندە غەڕڕە بە زەڕن
ئەربابی غینا ئەوەندە غەڕڕە بە زەڕن
بێ بۆنی بەهار و دیتنی جۆ دەزەڕن
ئەمیانە مەقام و بەستەیان ناشکورییە
یەعنی دەوەڕن ئەگەر دەمێ بێ نەزەڕن

پەراوێز edit