ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٢. ئەو دەووت بابەی کە خەڵقی ناوی نابەن بێ جەناب
ئەو دەووت بابەی کە خەڵقی ناوی نابەن بێ جەناب
ئەسڵ و فەسڵی گەر بزانی، واجبە لێی ئیجتیناب
ئەکدەشی خینزیر و سەگ مەعجوونی بەنگ و خەندەریس
داکی دایە ڕێزباری بابی بابیی قەحبەباب

پەراوێز edit