ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
١٦. دڵشەکەتی تیری کێم چاوی بزانێ مەگەر
دڵشەکەتی تیری کێم؟ چاوی بزانێ مەگەر!
توهمەتە هەر کەس بڵێم: عند جُهینه الخبر
دلبەر و بێ داد و ناز، عاشق و دادی نیاز
خاڵە بە ڕوومەت درا، داغە نرایە جگەر

پەراوێز edit