ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
١٣. ئەو مەسخەرەی زەمانە بە شاه و وەزیری کرد
ئەو مەسخەرەی زەمانە بە شاه و وەزیری کرد
ئەو کەتنە قەت مەڵێ بە گەدا و فەقیری کرد
کلکێکی پێوە کرد و بەرەوژووری ژووری برد
تێی هەڵدەدا شەقێک و سەرەوژێری ژێری کرد

پەراوێز edit