ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر تاک
٨. پەردەیی سیدق و سەفا و ڕاستی ئادەم نەدڕابوو
پەردەیی سیدق و سەفا و ڕاستیی ئادەم نەدڕابوو
کەرباسی غەمێ بوو بە قەدی بەندە بڕابوو!

پەراوێز edit