ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر چوار میسراعی
١٠. شەوکەوتی جووتەی سمێڵت تاکە، مانەندی کەمە
شەوکەتی جووتەی سمێڵت تاکە، مانەندی کەمە
تەرکەشی تیری تەژا و شیری دەستی ڕۆستەمە
ڕووی لە تەختی ڕوومەتت هێناوە بۆ شانت دەڵێی
ماری سەر شانی زوحاک و دوژمنی تەختی جەمە

پەراوێز edit