ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
٧. ئیمشەو دیارەن دەردم کارییەن
ئیمشەو دیارەن دەردم کارییەن
ھووناو جە زامم چون سەیل جارییەن

ئاوازەی مەینەت نە دەروون سەد تەرز
چون چلچەنگ وە چەنگ خەمان بیەن بەرز

بێ ھۆشی جە ھۆش، کەم فامی جە فام
وە ھەزار مەقام مەدەران جە فام

سا نەیچی دەخیل، بێ دێر و درەنگ
موتریب فیدات بام دەس بدەر وە چەنگ

کەف بدەر ئەو دەف، پەنجەت نە ڕووی نەی
بە وێنەی باربود جە بەزم ئارای کەی

نەکیسا ئاسا دەس دەر وە سەمتوور
دەف و نەی و چەنگ باوەر وە حوزوور

چلچەنگ وە سەر چەنگ لێدەر دەرقەرار
وە ھەزار دەستان بنوازەم ئەمجار

وێت بە حەقیقەت مەست بکەر جە مەی
سازان بسازە پەی واوەیلا و وەی

کەف بدەر وە دەف، چنگ بدەر وە نەی
ھیچ مەواچە کەی، تۆ خودا سا دەی

بەو ئاواز بەرز خاس بکەر ڕازان
بە عەشق ئازیز نازک ئەندازان

جۆش دەر وە ناڵەم، کۆڵ دەر وە دەردم
ھۆش دەر وە خەمان، گۆش دەر وە فەردم

ئازیز بێ خەبەر، مەینەت با خەبەر
چەنی ڕۆ مەیۆ الله اكبر

پەراوێز edit