ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
٤٠. ما زرنگەی زەنگ سەرقەتار مەیۆ
ها زرنگەی زەنگ سەرقەتار مەیۆ
وێنەی دڵەی من ناڵەش زار مەیۆ
سەداش ڕێی کاروان گێرتەن پەی بەردەن
ماچی شاگردی دڵەی من کەردەن
هەی توجارباشی خەیر بەیۆ نە ڕێت
بێ ڕەنج وینی گەنج نە سەرمایەی وێت
من خۆ کەفتەکار، خەریک دەردم
خەستەی زامەتدار وێڵ ڕووی هەردم
دڵم یەند جە تاو زامان نەسرەفتەن
یەکسەر جە ناڵەی هەرجاران کەفتەن
لەیلێ وە مۆبەت وەرین نەمەندەن
هەوای بێ باکیش ڕیشەی دڵ کەندەن
جە سیاهی بەخت، شوومی تاڵەی من
نمازۆ وە گۆش ناڵە و لاڵەی من
سا تۆ بۆ وە عیشق شای سەرتجاران
بەشق مایە بەخش مەتای بازاڕان
دڵەی من بەند کەر وە پای زەنگەوە
وە پای زەنگ قەدەر نازک دەنگەوە
گەر مەکەرۆ لوتف بۆ وە سەر مەیلدا
بویەر نە کووچەی پای قەسر لەیلدا
تا جە تەنخوای من دڵ خەستەی تەنگ
بەیۆ وە فەریاد چەنی زاری زەنگ
لەیل گۆش دۆ وە دەنگ، دڵ بەو زیلەوە
بەیۆ وە شکات وە زەلیلەوە
عەرز کەرۆ: قیبلەی دنیا و دینەکەم
کەعبەکەی وە ڕاس مایەی ژینەکەم
هەی داد هەی بێداد سەختەن فەریادم
سەدها زام پێکان نامای وە یادم
ئەر سەد خەشم و قین ڕەویەی شاهانەن
کەرەمشان چەنی بێ گوناهانەن
ئازیز یە ڕەویەی عەداڵەت نییەن
تۆ ڕەحمت یەکسەر جە خاتر شییەن
ناوەری وە یاد خەشم زەبوونیم
ئاخ، هەر جەفات کەرد، داخ، بیت وە هوونیم

پەراوێز edit