ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
٤. ئامان هامسەران دەردم کارییەن
ئامان هامسەران دەردم کارییەن
دەرمان دەردم نادیارییەن
دەردم مەزانی یا بواچوون پێت؟
وەر نمەزانی ئیزهار کەروو لێت
وە تیر مەودای فەڵەک پێکیام
وە دەرد دووریی ئازیز دڵ بڕیام
فەناش کەردەوە دەست وە عەدەم دا
فانی زانووی دەرد وە ڕووی ماتەم دا
ئەو جە عەشق بەشق سەرزەدەی دەردان
ئێد جە تاش وستەی سەیر سەرهەردان
زڕیا و پێکیای دەرد چەنی ئەغیاران
منیچ نە جوملەی مەزەننەی یاران

پەراوێز edit