ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
٢٠. جە قەهقەهەی ڕەعد مینای هەور تار
جە قەهقەهەی ڕەعد مینای هەور تار
نە مابەین بەزم ڕۆح ئەفزای وەهار
فەڵەک لەب ڕێزەن پیاڵەش جە مەی
خەم کەردەن قامەت مەواچۆ ها دەی
نەرگس سەر نە جام لالە نیانش
مەسەن وە مەی عەکس خەمزەی نیانش
وەنەوشە ئەو خاڵ پێشانیش دیەن
سەر نە یەخەی فیکر هەم شانیش شیەن
مەششاتەی قودرەت جە هوون عاشق
سووراو دا وە ڕووی چووزەی شەقایق
سۆسەن سەد زوان ئاواش سەد تەرزەن
نەوای هەی شادی، هەی شادیش بەرزەن
سونبوڵ بە وێنەی دەس زەدەی تڵفەن
تاتا جە هەمتا هەمتایی کڵفەن
سەمەن غەنی نەقد شێوەی ئەو ڕووپۆش
جەو پەی جورعەی نۆش، نەسیم پەی سەرخۆش
بەڵام دڵ جە ئێش خەم هەر مەدۆ چڵ
دیدەش سیوای خەم کەی وینۆ نەو گوڵ؟
نەرگس ئەو بیمار پەردەی دڵ ڕێشەن
چەنی دەرد عیشق دایم خدێشەن
غوسسەی دووریی خاڵ ئەو گۆنای گوڵ بێز
خەم کەردەن گەردەن وەنەوشەی پەڵ دێز
شەقایق نە هوون بەرگش کێشاوە
چون دڵ وە نێش موژەش ئێشاوە
جەم جەم سۆسەنان جە لانساران
نە مەسئەلەی خەم گفتگۆ داران
تەوق تەوق سونبوڵان نە جام ڕاخان
پەخش و پەشێوەن، پەخشەن پەی داخان
جوق جوق سەمەنان تەن سپی بێگەرد
عوریان وێنەی قەیس مەگێڵان نە هەرد
موتریب وە میزراب ڕیشەش پەی کەردەن
نەی وە نەوایێ مایەش وەی کەردەن
جە ئاواز بەرز بەخت بەد تاڵەش
وەی حوزوورەوە شەرارەی ناڵەش
گەردوون بەزم خەم کەردەن پەرێش ساز
یە ڕەقس، یە ئاواز، یە نەیچی، یە ساز
شیشە و قەهقەهە و شیشەی خەم پەیکەر
ساقی بە جامێ ڕیشەی خەم پەی کەر
بەزم خەم سازاش بدەر وە هەمدا
مەیل بیناییش باوەر وە چەمدا
بەڵ دڵەی لێڵاو، چەم چڵ کەردەی خەم
گوڵ وە گوڵی وێش بوینۆ وە چەم

پەراوێز edit