ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٨٧. دڵە پڕ چینەن
دڵە پڕ چینەن پێشانیی شەوقت
پۆس مەردەن وە بان ڕوخساری زەوقت
شادیت مواچی ئازیزش مەردەن
کەیفەکەت ماچی لەیلش گوم کەردەن
گومانم وەی ڕەنگ زامت نەسرەوتەن
کۆچی خێڵخانەی ئەحمەد دوور کەوتەن
نەواتم دەخیل ئامان سەد ئامان
وێت مەدەر وە مەیل نەو تووڵ نەمامان
وەس وە تەمای وەسڵ مەزاقت شاد بۆ
ژاری ماری دەرد دووریت وە یاد بۆ
نەژنەفتی چەنەم سەد جار دادم کەرد
ئیسە های گەردش گەردوونی چەپگەرد
وە تای قەڵماسک تنیای سەردیی مەیل
ئەو هوردا پەی حەی، تۆ پەی کۆی دوجەیل
سا خاسەن ئەمجار شوومی سیا بەخت
تۆ ئالوودەی دەرد، من زامانی سەخت
ساقی گەردی کۆچ یاران دیارەن
هاوماڵان پەرێم نە ئینتیزارەن
من خۆ تەنیا ماڵ، وامەندەی دڵتەنگ
بێکەس، بار سەنگی، پای بارەبەر لەنگ
مەرتۆ وە هەی هەی نەشئەی جامی مەی
نەی ڕای پلەی سەخت فەریادڕەسیم کەی
سا پێم دەر جامێ منیچ چون یاران
هەی کەروون ئەو کۆچ تا سەر هەواران

پەراوێز edit