ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٦١. جیلوەی جەلای جام
جیلوەی جەلای جام دڵەی پڕ جە گەرد
فەرمات پەی تەزبێح ها ڕەوانەم کەرد
پەرێ تۆ خاسەن هەر شام تا سەحەر
هەر ژمارەی وەسڵ باڵای دڵبەر کەر
نەک چون من وضو وە هووناو ئەستە
خەم سیواک، نمای مەینەتان بەستە
نیشتەی گۆشەی تار نمازخانەی دەرد
ڕوو نە پای میحراو هەناسانی سەرد
وەی وضو و نما و وەی سیواکەوە
جەی گۆشەی میحراو مزگی پاکەوە
دانەی مەرجانی هەرسی مەهجووری
هۆنیای تای کرژ ڕشتەکەی دووری
پەی ژمارەی زیکر کزەی ئێش و نێش
کافییەن دەیدەم تەزبێحم پەی چێش؟

پەراوێز edit