ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٦. ئازارم جە وێم
ئازارم جە وێم، بێزارم کەردەن
ڕەویەی ڕەمەزان جە یادم بەردەن
جەوساوە نییەت ڕۆزەم ئاوەردەن
هیچ ئازام جە هیچ زۆرش نەوەردەن
نە چەم نە دیدەن ئازیزی بێگەرد
نە گۆش نە سەدای یارانی هامفەرد
شیرینیی ئیفتار دڵم تاڵییەن
جام نە جەماعەت دۆسان خاڵییەن
نەوای مەرحەبا نامان نە گۆشم
چەنی ئەلوەداش هەر نە خرۆشم
زایفیم هەر یەند جە حەد بەرشییەن
نەسیم ئەر بارۆم عەجایب نییەن

پەراوێز edit