ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٣. ئارەزوومەندیم
ئارەزوومەندیم جە حەد ویەردەن
فراوان خەیلێ تاسەی تۆم کەردەن
قیبلەم بەو ئەحەد بێهەمتای فەردەن
سەوگەند یەکێوەن چەنی تۆم وەردەن
فکر و خەیاڵان وەسواسەی وەفات
دایم نە دڵەن نە ڕووی سەر بەسات
شەوان تا وە ڕۆ فکرم جە لاتەن
ڕۆحی ڕەوانم نە خاکی پاتەن
قاڵبم بێڕۆح، ئەڕوام نەمەندەن
من دانی حەیات زیندەگیم کەندەن
نامت چوون ئەوراد سوبح و ئێواران
موانووش وە گەرم نە پای دیواران
چەمم چوون شاباز وێڵی شکار بۆ
دایم باڵ پەرواز نە سەر دیار بۆ
جە سەرقەڵاوە مەگێڵوون پەی تۆ
دەک دیدەم هەر دوو سەد جار فدێت بۆ
ئامان، هەی ئازیز بینایی چاوان!
گلەم هەن جە تۆ خەیلێ فراوان
یانێ چێش مەیلت فەرامۆش کەردەن
مەر بادەت نە جام بێشەرتی وەردەن؟
وەرنە یانێ چێش نە جاران جارێ
خەبەر نەپەرسی جە ڕاویارێ؟
ئومێدم ئێدەن، ئامانەن ئامان!
جەی فێشتەر ناسۆر نەوزی زامان
ئەحواڵی حاڵات شەرت و وەفاکەت
بکیانە پەرێم تۆبی خوداکەت!
نە ساڵ و نە ماه، نە هەفتە نە شەو
نە ساتێ ئارام، نە دەقیقە خەو
نمەشۆم نە چەم، دیدەم، نە دووریت
هەر ئێد موانوون: ئاخ جە مەهجووریت!
ئیسە کێ تاقەت دووری تۆ دارۆ؟
دەک بەرقی غەزەب وە جەسەم وارۆ!
بە سەرگەردت بام، ئەڕواحەکەی وێم!
جوابی سەریح بکیانە پەرێم...

پەراوێز edit