ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٠٣. پەژارەت شادیم
پەژارەت شادیم جە بێخ ئاوەردەن
دووریت ڕیشەی دڵ خەیمەکەن کەردەن
فیراقت فەرقم وە تووتیا کەرد
جیاییت ئازام جە هەم جیا کەرد
وەسواسەت وەی تەور ئێش دان وە جەرگم
وە مەرگت قەسەم ڕازیم وە مەرگم
وێت بدەر ئینساف نەو نەمامی نۆ
مەردەن خاستەرەن یا خۆ دووریی تۆ؟
مەردەن یەک ساتەن ئەڕواحەکەی وێم
دووریت هەر ساتێ سەد مەرگەن پەرێم
مەر جەستەی خەستەی من جە فۆلادەن
یەند دووریت وینۆ هێمان دڵ شادەن
دەک ڕەحمەت ئەو قەبر گشت وەفاداران
خوسوسەن ئەو کەس شای وەفاداران

پەراوێز edit