ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٨٧. وەختەن پیاڵەی دڵەی...
وەختەن پیاڵەی دڵەی پڕ جە دەرد
پڕکەی جە بادەی هەوای گەردن زەرد
چەنی گەرمیی نەزم بەزمی پڕ شادی
بویاری وە ڕەغم ئەی دنیای بادی
دایم سەدای ناز سەودای گۆشت بۆ
سەد چون مەعدوومی فەرامۆشت بۆ

پەراوێز edit