ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٧٠. نە نەیخانەی تەن
نە نەیخانەی تەن ئایر هۆرێزان
بزیسکەی چەخماخ کام شەشخان خێزان
کام دوودەن ڕووی دڵ باز هەم پۆشاوە
کام هوونەن دەروون دیسان نۆشاوە
مەسرەف خەزانەی دەردی پەنهانی
خەم هۆشت بەردەن مەر نمەزانی
شەرارەی تفەنگ بەختی چارەی تۆن
دوودی هوونی زام جگەر پارەی تۆن
جەستەت سۆچنا دڵ هانە تەمدا
نە دەروون جام جام هوون دان وە هەمدا
کوورەی دڵ گەرمەی جۆشی سەختشەن
پەی فێنکی دڵ شیوەن وەختشەن

پەراوێز edit