ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٥٦. نازک تەدارەک
نازک تەدارەک فەسڵی وەهاران
شیرین ئارایش هەردە و کۆساران
گوڵ چون ڕووی ئازیز نەزاکەت پۆشان
وەفراوان چون سەیل دیدەی من جۆشان
مدیان گوڵاڵان نە پای دەربەندان
ئەو یەکتەر وێنەی ئارەزوومەندان
چ خاس خاس شنیۆ نە ئێواراندا
سەوزە وە ڕووی خاک جەرگەی یاراندا
بوین ڕەعشەی وەجد دڵەی پاکشان
عەیان نە شنیای سەوزەی خاکشان
جەی گۆشەی خاستەر نییەن مەسکەنێ
ساقی گیان ئامان خومار ئەشکەنێ
هورێزە، سوبحەن، دڵ تازە خاوەن
شنۆی پای کاوەن، گۆشەی سەراوەن
سەوزەی خاکی پاک یارانی هامفەرد
فرەمان وە فەرش بەزمی وێمان کەرد
کەو سەوزەی ئێمەیچ نە کام هەردێ بۆ؟
وە فەرشی مەجلیس کام هامفەردێ بۆ

پەراوێز edit