ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٣٣. فەسڵی نەو پاییز
فەسڵی نەو پاییز تازە کەردەن مەیل
شەماڵ هەرزان کەرد ڕشتەی نەو سوەیل
گێجی سەرکاوان جە سەردی بین کەیل
بۆ مدان چون بۆی بێوەفایی لەیل
ئازیز تاقەت شی ئاخر نەفەسەن
رەحمێ کەر ئامان، ئیستیغنا وەسەن
بەر کەنار کزەی دەروون پڕ داخان
پەی تۆ تەسدیعەن سەردیی لەیلاخان
جە قەتارەی خێڵ دیدە سیاوان
باقی هەوارگەی گەرمیان ئاوان
گەرمەسێری دڵ مەعدوومی نەبۆ
وارگەش خاڵییەن قیبلەم دوور جەتۆ
کۆچێ کەر وە خەیر مەنزڵ وە مەنزڵ
تا قەدیم وارگەی گەرمیانی دڵ
نەیاوایی، های ساقی زۆر ئاوەرد
تەفاوت نە بەین وەسفی ئازیز کەرد
نمەدۆ نە چەم تاری دڵەی تەنگ
بێوەفایی دۆس سەفا و وەفا ڕەنگ
چون تەمام نە تەم غەفڵەتەنان گوم
سا مەی، نەک وە جام، های وە خوم وە خوم
تا یەکسەر مایەی خامیم بسانۆ
چون جەماڵ جەلال جەلام بنمانۆ

پەراوێز edit