ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٢٠. شادی گەردی خەم
شادی گەردی خەم چۆن نەدۆ وە باد
خەم چۆن وە یاگەی شادی نەبۆ شاد
ئازیز، وە کەرەم من تەڵەب کەردەن
من دەردی دووری تەوانام بەردەن
دڵ چۆن وەش نەبۆ، گیان چۆن نەتاوۆ
لەیل ئینتیزار بۆ، مەجنوون نەیاوۆ
بێئەمری فەرمان ئازیز تا وەکەی
های دەروێش، نەیچی، مەیچی، دەف، مەی، نەی
بەڵ باڵی بەیداخ تاقەت ئەو پا بۆ
بۆی تەئسیری بەزم بەدرەقەی ڕا بۆ
دەف ئاسا بەو سۆز ناڵە و سەداوە
ڕوو ئەو یاران بوو، پشت ئەو دماوە
دەس گێروو نە سەر سەدای نەی پەی پەی
تا وە ئینتیهای ئەو سەر سەدای نەی
چون پیاڵەی ساف دەروون جە مەی کەیل
بنمانوو خاس خاس عەکسی چیهرەی لەیل

پەراوێز edit